پیاده سازی و مشاوره Devops

مشاوره در زمینه طراحی و پیاده سازی دواپس

نصب و پیاده سازی دواپس بروی سامانه ها و سرویس های عملیاتی